G0MOU28031.0UE60ANT 09:59Z
DL4CH28074.0UN7IN 09:59Z
DF2HB28454.9VK6NC45 on vertical dipole09:59Z
YC1JEL28074.0OK1FAKft8 -16db from jo70 1057hz09:58Z
DF2HB28454.9VK6NC 09:57Z
IZ5CML28505.0VR2Tigor cq09:57Z
IU7BPZ28469.6RC9Ousb09:57Z
YC1JEL28074.0ON4LDUft8 -12db from jn29 2070hz09:56Z
DL4CH28074.0RA9QBR 09:56Z
LY3BJC28074.0YD2UFRft8 sent: -16 rcvd: -1409:55Z
VK2VF28460.0F4GLDcq cq09:54Z
YC1JEL28074.0DK3WWft8 -04db from jo62 872hz09:54Z
LB5FG28495.05B4AJCtakk for qso 73 hei hei.09:54Z
MM0XXW28031.0UE60ANT 09:53Z
UA3RN28033.6F5INtnx qso09:53Z
M7BFQ28074.0RV6HEft8 thx 7309:53Z
UF0B28030.0F5OUX 09:52Z
DH0IAM28470.0YC2VOC55 nr. stuttgart09:52Z
EA3AKA28020.07P8RUcw mode pse09:51Z
DL4CH28074.0TA9J 09:51Z
PD9MK28074.0YC2CKYtu '7309:50Z
F4DNP28455.0VK6NCccc vk6*09:50Z
OE3KLU28505.0VR2Ttu 73!09:50Z
UF0B28021.8RW0AJ 09:49Z
E73S28074.0YB6MIXft8 -22db from nj93 1875hz09:49Z
YC1JEL28074.0SX200HXXft8 -08db 2352hz09:49Z
SP5TP28505.2VR2Ttnx 4 qso & new one on 10m09:49Z
G0DNV28495.05B4AJCio71xb<>km65ga09:49Z
IW7DVM28074.0UA0CAft809:48Z
IK2GOQ28076.69M8DENdxcc 46 wac oc waz 28 wpx 9m809:48Z
DL4CH28074.0RW4D 09:48Z
RM4AW28530.0F6CTTcq dx, cq dx09:47Z
RU3OZ28095.07P8RUft8 f/h09:46Z
SQ8T28444.0HZ1SGI 09:46Z
PD1JN28497.0R4KMtnx serge 7309:45Z
YC1JEL28074.0UR7FMft8 -15db from kn56 2441hz09:45Z
IZ2ZEX28475.0YD2UWFtnx saka09:45Z
DL4CH28074.0R9CA 09:44Z
HA7VK28490.0VK6IR 09:44Z
OK1VK28031.0UE60ANTcw09:44Z
PA3ACA28074.0VK6EIccc vk6*09:44Z
F5PMW28490.0VK6IRtnx qso steve09:43Z
YC1JEL28074.0ER5DXft8 -10db from kn46 2734hz09:42Z
R1NA28510.0RN60ANTtnx qso09:41Z
I2ARQ28505.0VR2Ttnx for qso ciao mario09:40Z
IK2GOQ28076.2UA0CAwaz 1909:40Z
DL4CH28074.0RV9DD 09:39Z
G3MOT28494.95B4AJCtnx qso09:39Z
DH0IAM28428.0YC1LJT57 tnx09:39Z
F5PMW28444.0HZ1SGItnx qso samir09:39Z

Options Skimmer version