IW0FFK432450.0I5WBE/Bjn61fs<tr>jn53gs 53909:15Z
IW0FFK432475.0IZ8GMP/Bjn61fs<tr>jm78we 51909:15Z
DL6YBF432220.0G4RRAio80bs 539 tnx08:37Z
DL6YBF432430.0GB3UHF/Bjo01eh 53908:18Z
G3YDY432185.0DL8DAUjo01fq<tr>jo40me 624km cw tnx08:09Z
UC6KHF433500.0RZ7KAA/Pkn74dt08:05Z
LZ1KG435838.0UN7CYsat fo-29 tnx cw 7307:56Z
LZ1KG435841.04X1AJsat fo-29 tnx cw 7307:55Z
G4IDR432430.0GB3UHFio93bp<tr>jo01eh 58 local trop07:48Z
G4IDR432423.0PI7HVNio93bp<tr>jo22ww 57 local trop07:48Z
K4YYL435854.0UT1FG/MMem84<fo-29>fm64 capt. yuri02:49Z
KU8Y432110.0KC9KCRen61uw<>en52ni01:03Z
KU8Y432110.0N4PZen61uw<>en52gb01:02Z
DD0NM432471.0OZ7IGYpi4 -10 db q=70 688 km22:23Z
OK1TEH432230.0DJ2TXtr+ap jo70-jo33 mni tnx20:40Z
DJ2TX435850.0HA6NMjo33sa<sat>jn98pb tnx fo29 qso19:46Z
US8ICF438800.0UB6LLItnx nick 7318:08Z
F8GGD432447.0DB0IHpi4 -20 db q=36 664 km (tr)17:19Z
RK9UM432176.0UA9UPIno35ci<tr>no25ok tnx jt65a qso17:11Z
F6CIS432210.0F1JGin94wl <tr> jn23hq up 5717:02Z
IZ5TEP436800.0NX0GAsatellite so-50 7316:37Z
IZ5TEP436800.0G0ABIsatellite so-50 7316:37Z
IZ5TEP436800.0EA7AHAsatellite so-50 7316:37Z
F1DRR432200.0DL8DAUjn18bx<tr>jo40me tnx matt 7316:20Z
PD7RKZ432471.0OZ7IGYpi4 -10 db q=94 577 km (tr)15:41Z
K4YYL435855.0UT1FG/MMem84<fo-29>fm53 capt. yuri13:51Z
US8ICF432500.0UB6AEO5913:03Z
N4TUT432095.0W4VHHel98gp<tr>em95um s-211:50Z
I8OHQ432150.0DL7UHFao-711:46Z
KD4ESV432090.0WB4SLMem82<tr>el87 5511:25Z
N4TUT432090.0WB4SLMel98gp<tr>em82dp s-7pks11:22Z
N4TUT432080.0KK4NOel98gp<tr>em92ej s-4pk11:12Z
N4TUT432090.0KH6TYel98gp<tr>fm02bt s-3 to s-7pks11:12Z
KD4ESV432090.0KH6TYfm02<tr>el87 57 qsb11:03Z
LZ1KG435850.0HA6NMsat fo-29 tnx cw laci 7310:35Z
LZ1KG435851.0I8OHQsat fo-29 tnx qso 7310:35Z
G4KUX432471.0OZ7IGYpi4 -17 db q=68 882 km10:09Z
LZ1KG435854.0HA6NMsat fo29 tnx ssb dr laci 73/gl2017-03-24 08:52:00
LZ1KG435866.0RV9CHBsat fo29 copi??or nc?gl2017-03-24 08:51:00
LZ1KG435865.0IK1RLGsat fo-29 tnx qso 732017-03-24 08:48:00
LZ1KG435850.0UN7CYsat fo-29 tnx cw 732017-03-24 07:09:00
LZ1KG435850.0UA9UIZkn31<sat>no46 fo29 tnx 732017-03-24 07:09:00
LZ1KG435845.0UA9FFFsat fo-29 tnx leo 732017-03-24 07:08:00
K4YYL435857.0UT1FG/MMem84<fo-29>fm42 capt. yuri2017-03-24 03:43:00
DD0NM432471.0OZ7IGYpi4 -11 db q=88 688 km2017-03-23 21:31:00
G3YDY432220.0DL8DAUjo01fq<tr>jo40me 624km2017-03-23 17:05:00
IZ5TEP436800.0DL4ZAFsatellite so-502017-03-23 16:13:00
IZ5TEP436800.0F0FIGsatellite so-502017-03-23 16:13:00
IZ5TEP436800.0MU0FAsatellite so-502017-03-23 16:13:00
IZ5TEP436800.0MU0FA 2017-03-23 16:12:00

Options Skimmer version