JR2HCB50276.0BV3UFjt65a cq02:12Z
JA2DDA50220.0JS6RRRtnx qso 59+10db02:07Z
JA2JBT50097.0BV3UFrtty cq02:03Z
JR2HCB50276.0VK6JJJ/MMpl48 craig01:57Z
JR2HCB50276.0VK6JJJ/JA6jt65a pl4801:56Z
JR2HCB50276.0VK6JJJ/JR6jt65a tks01:55Z
DS4EOI50027.0JE7YNQ/Bbeacon qsb in hl01:43Z
BA4SI50490.0JG1ZGW/Bbeac 51901:34Z
JK1SQI50276.0VK6JJJjt6501:31Z
BA4SI50017.2JA6YBRbeac 59901:26Z
JA4TSF50276.0BD5XXjt6501:23Z
JR2HCB50276.0BU2BVjt65a cq01:09Z
JR2HCB50110.0BG5TOXcq01:04Z
BA4SI50007.8DU1EVbeac 59900:51Z
VK3DUT50024.0ZL2WHO/Bbcn 57900:25Z
KU8Y50280.0KB9OWDen61uw>en53lm ms00:19Z
KU8Y50280.0K2QQen61uw>fn03mm ms00:17Z
W0ZY50290.0AI5Ien20bu<ms>dm6523:02Z
EI4DQ50471.0OZ7IGYpi4 -8 db q=84 1377 km22:31Z
YO5OHY50280.04O6AHjn92<ms>kn17 tnx qso 73 gl21:56Z
4O6AH50280.0YO5OHYtnx qso msk14421:54Z
K0GU50018.6VE4ARM/Bdn70mq<es>en09at21:37Z
K0GU50036.0VE4VHF/Bdn70mq<es>en19 waek es21:35Z
W0ZY50280.0KD7DCRen20bu<ms>dn3521:33Z
VE2XK50060.3K4KNS/Bfn07<es>em83 579 at time21:31Z
HA9AL50280.0S57TW0db msk14421:24Z
I3VJW50280.0YO5OHYjn55<ms>kn17 cq -1db21:17Z
HA9AL50280.04O6AHcq msk144 -4db often21:15Z
VE2XK50060.3K4KNS/Bfn07<es>em83 559 human free21:12Z
KU8Y50280.0WB0DBQen61uw<ms>en46bw21:08Z
VE2XK50060.3K4KNS/Bfn07<es>em83 53921:07Z
I3VJW50280.0F8ZWmsk144 -1db21:00Z
I3VJW50280.04O6AHmsk144 -4db cq20:59Z
VE1PZ50110.0VY2ZMfn85qr<tr>fn86vi cqdx very lou20:58Z
HA9AL50280.04O6AHcq cq msk144 -4db20:55Z
TK5JJ50280.04O6AHtnx fer qso 7320:40Z
4O6AH50280.0TK5JJtnx qso msk144 random20:38Z
KU8Y50280.0W0ZYen61uw>en20 ms20:32Z
VE7DAY50280.0K6XCco70ia<>cm88xa msk144 +1520:30Z
VE2XK50285.0K5WEfn07<ms>em25 merci jeff msk19:54Z
HA9AL50280.04O6AHcq -2db h. made rx converter19:39Z
WZ1V50280.0KA8TBWmsk144 tnx 7319:24Z
KA8TBW50280.0WZ1Ven61vv<ms>fn31rh19:23Z
KU8Y50280.0AG0Nen61uw>dn81fv ms19:14Z
WZ1V50280.0WA8CLTmsk144 tnx19:09Z
KU8Y50280.0WZ1Ven61uw>fn31rh ms19:06Z
KU8Y50280.0K2ZDen61uw>fn21nr ms19:06Z
WZ1V50280.0KB3CNHmsk144 tnx 7318:58Z
KU8Y50280.0WA8CLTen61uw>en80la ms18:56Z
KU8Y50280.0N1KWFen61uw>fn32ux ms18:56Z

Options Skimmer version