BU2CN18130.0TX3Xup 508:08Z
IK4DRY18130.0TX3Xup 5 cq07:52Z
IZ7FLP18130.0TX3Xup-5 lp !!07:50Z
ER1OO18101.0S79SPup107:37Z
M6DIC18130.0G0KIKuk is a black hole not just hf07:29Z
G0KIK18130.0TX3X3 ddays to go still no copy bl07:27Z
UA6JQ18101.0S79SPtnx qso up107:25Z
ER1LW18100.9S79SPrtty up 1 first call07:17Z
SV1ACL18130.0TX3Xcq cq eu lp07:17Z
SV1PMR18130.0TX3Xthnk 4 new band!07:13Z
IZ8XXE18130.0TX3Xtnx/you 55..l.p. 5 up07:12Z
IK5MEJ18130.0TX3Xl.p. 5 up07:10Z
9A2F18130.0TX3Xlp nil here07:10Z
I4WZT18130.0TX3Xl.p. up 507:09Z
G3SJH18130.0TX3Xas always no sig here :-(07:09Z
IK4JPK18130.0TX3Xup 5 l.path07:08Z
I4MOW18130.0TX3Xup 507:07Z
IK4GRO18130.0TX3Xeasy 5up l. path07:05Z
RN6AM18100.9S79SPrtty07:05Z
SP6FXY18101.0S79SPcq up07:02Z
EA5KA18130.0TX3Xup 5 alone lp06:59Z
DH8WR18093.01B/DH8WLAcq06:30Z
YB6NE18130.0TX3Xtnx qso05:49Z
JK1NMY18130.0TX3Xcq cq up 505:34Z
BD6AHU18130.0TX3Xqsx 18135.00 usb05:14Z
JH0INP18130.0TX3X 05:09Z
JH0INP18130.0TX3X 02:28Z
PY7ZZ18105.0E51MQTrtty wkd up 102:26Z
N6ED18105.0E51MQTrtty02:19Z
K5FNQ18105.0E51MQTup 102:15Z
WA6LDI18069.0TX3X 02:05Z
N6ED18069.0TX3Xqsx 18071.0702:01Z
W8RR18069.0TX3Xwrkd 1807201:53Z
K7XH18105.1E51MQTrob how about some cw bro?01:53Z
W3LPL18069.0TX3Xheard in ut01:53Z
W7VI18069.0TX3Xwall!!! in ewa01:49Z
K6EGF18069.0TX3Xgood sig. n. ca01:46Z
K5KV18069.0TX3Xs6 hr but 12 & 10m nil01:42Z
K4JAF18069.0TX3Xwall? no copy here01:36Z
HI3TEJ18069.0TX3Xna wall01:35Z
AG5S18069.0TX3Xqsb!! cw up 2.101:32Z
JK1KSB18105.0E51MQTup01:31Z
YV5JGO18106.2E51MQT599 up01:28Z
NM6V18069.0TX3Xhes back, up a few big sig01:26Z
WP4EJH18104.0E51MQTtnx qso 73 up 101:25Z
W5ZE18106.1E51MQTdn 1.101:20Z
N6AR18105.0E51MQTup 1 rtty01:13Z
KD6WKY18069.0TX3Xup 301:07Z
WP4EJH18089.0TX3Xtnx qso 73 up na01:02Z
NY6Y18069.0TX3Xup 200:51Z

Options Skimmer version