JL1AGY14250.0EG6RAY59++2014-09-29 20:35:00
EA6QY14073.0EG6RAYpsk312014-09-29 20:20:00
PD2WS14245.0EG6RAYtnx!2014-09-29 18:24:00
F4ALP14245.0EG6RAY 2014-09-29 18:19:00
SQ8BGR14245.0EG6RAYtnx qso2014-09-29 18:09:00
OK2ZO14245.0EG6RAY 2014-09-29 18:09:00
EA5ASU7085.0EG6RAYea-flt2014-09-29 17:35:00
WP4DT18109.0EG6RAYpsk125 remoto 732014-09-29 15:54:00
UR8EZ18109.3EG6RAYbpsk125 trabajado remoto2014-09-29 15:33:00
WP4DT18109.0EG6RAYtrabajado remoto2014-09-29 15:24:00
DL0ERZ18109.3EG6RAYin psk632014-09-29 14:41:00
PE1DST18145.0EG6RAY592014-09-29 14:34:00
KJ4ZM24955.0EG6RAY 2014-09-29 13:46:00
F5TVG14072.8EG6RAYpsk312014-09-29 13:12:00
2E0STZ14070.0EG6RAYbaleric islands ea-flt awards2014-09-29 13:08:00
AB4JK24955.0EG6RAYspecial call 732014-09-29 13:06:00
EB6ADS18135.0EG6RAYjm29dv<tr>jm29dv eaflt-award2014-09-29 12:32:00
EC1KR7105.0EG6RAY 2014-09-29 09:30:00
EA6QY7105.0EG6RAYeaflt-award last day2014-09-29 09:29:00
SQ7OVT14240.0EG6RAYtnx, 73's2014-09-29 09:07:00
F4GYM14240.0EG6RAY 2014-09-29 09:01:00
EA7IVW14240.0EG6RAYpor fin lo pille completado5/92014-09-29 08:55:00
IN3ADF14240.0EG6RAY--eaflt--award2014-09-29 08:45:00
OS5U14240.0EG6RAY 2014-09-29 08:43:00
YO6CFB14073.0EG6RAYbpsk63 pse ant to yo2014-09-29 08:07:00
OH1IU14073.0EG6RAYtnx qso 732014-09-29 08:00:00
EA6QY14073.0EG6RAYea-flt 2014 award psk 312014-09-29 07:28:00
EA7IVW7100.0EG6RAYno te pude cazar asta la proci2014-09-28 22:38:00
VA3OPA14250.0EG6RAY59qsb tnx 73 99(godbless)2014-09-28 21:19:00
HC5VF14250.0EG6RAYtks 17 estaciones, 73'2014-09-28 21:17:00
YV5HNJ14250.0EG6RAY73s new band cq dx splx2014-09-28 21:06:00
N4WMB14250.0EG6RAY 2014-09-28 21:03:00
EA6QY14250.0EG6RAYea-flt 2014 award2014-09-28 21:01:00
G0JEI14235.0EG6RAYtnx n/202014-09-28 18:51:00
CS7AGN14235.0EG6RAY 2014-09-28 18:36:00
SP2TQF14235.0EG6RAY 2014-09-28 18:32:00
CT2KHH14235.0EG6RAYtnx 73`2014-09-28 18:21:00
HC5VF14235.0EG6RAYpse 10 meters,2014-09-28 18:15:00
DJ2JS14235.0EG6RAY 2014-09-28 18:12:00
PA3EZC14015.0EG6RAYtnx nr 202014-09-28 11:21:00
WP3NO24943.0EG6RAY5/92014-09-28 11:15:00
SP2EWQ24943.0EG6RAYturn to sp, porfa...2014-09-28 11:15:00
N8PR24943.0EG6RAY 2014-09-28 11:02:00
DL6YAO14015.0EG6RAYtnx2014-09-28 10:59:00
WP4DT21275.0EG6RAY 2014-09-28 10:43:00
SP2OFR21275.0EG6RAYtnx2014-09-28 10:34:00
IZ3ZLG21275.0EG6RAY 2014-09-28 10:30:00
F5IDJ18130.0EG6RAY 2014-09-28 08:29:00
VA2HET14205.0EG6RAY59 ++2014-09-27 20:28:00
EA3KU10121.6EG6RAY 2014-09-27 18:05:00

Options Skimmer version