JA3SWL1840.0VP2VBft8 tu lotw2020-04-14 09:02:00
EI6JK1836.0VP2VB/Bin beacon mode? cq only cq...2020-03-16 20:41:00
K9MBQ1821.5VP2VB599 in va; up 12020-03-16 09:58:00
N4VN1821.5VP2VBup 12020-03-16 09:57:00
JA7SFD1821.5VP2VBheard now meny ja calling2020-03-16 09:30:00
W3LPL1821.5VP2VBheard in ks and pa2020-03-16 09:12:00
N5WBF1831.5VP2VB599 in nm2020-03-16 05:46:00
R9AB10100.0VP2VBcan we try 30m cw now?2020-03-16 05:44:00
KZ4EX1831.5VP2VB 2020-03-16 05:30:00
I1WXY1836.0VP2VBtnx new band, need u cw2020-03-16 04:42:00
LY2BAW1836.0VP2VBtnx, normal ft8, not f/h!2020-03-16 04:32:00
W4NL1836.0VP2VBno f/h but wked!2020-03-16 04:30:00
LY2BAW1836.0VP2VB/Bin beacon mode? cq only cq...2020-03-16 04:25:00
K6UM1836.0VP2VBstuck in cq mode2020-03-16 04:14:00
UR8MH1836.0VP2VBft8 -9 db 306 hz2020-03-16 03:54:00
XE2CQ1836.0VP2VBdm12ml<> cqing ft8 f/h mode2020-03-16 03:42:00
K1RI1836.0VP2VBft8 f/h2020-03-16 03:17:00
W7MEM1836.3VP2VBdn17mr<>2020-03-16 02:56:00
NK7I1836.0VP2VBft8 f/h2020-03-16 02:48:00
K7VIC1837.3VP2VB 2020-03-16 02:41:00
SP7VTQ1836.0VP2VBtnx qso2020-03-16 02:35:00
KS4YT1836.0VP2VBhow do you finish a qso?2020-03-16 02:16:00
UA3QNS1836.0VP2VBft8 f/h f/h f/h2020-03-16 01:41:00
RC9F1836.0VP2VBfh ????? or not????2020-03-16 01:25:00
K0FLY1836.0VP2VBft-8 not f/h2020-03-16 00:50:00
EA3CAZ1820.0VP2VB 2020-03-16 00:45:00
CU2AP1820.0VP2VBtnx 732020-03-16 00:35:00
JA4MOK14024.0VP2VBsor vp22020-03-16 00:33:00
N5NHJ1820.0VP2VBup 1.52020-03-16 00:30:00
WD4IXD14024.0VP2VBup 1.52020-03-16 00:23:00
K0FLY1820.0VP2VBup 1.82020-03-16 00:18:00
LU1DZ14024.1VP2VBtnx qso - up 2.82020-03-16 00:18:00
VE3DZP14025.7VP2VB 2020-03-16 00:16:00
W3LPL14024.1VP2VBheard in ks2020-03-15 23:57:00
N3AZZ14190.0VP2VB 2020-03-15 23:49:00
KG7V14024.1VP2VB 2020-03-15 23:31:00
WA1BXY1820.0VP2VB 2020-03-15 23:29:00
JA7GZM14024.0VP2VBtnx gud sig up2020-03-15 23:27:00
K4TR1820.0VP2VB 2020-03-15 23:26:00
I8LWL1820.0VP2VBup tnx2020-03-15 23:24:00
W5JMW1820.0VP2VBworkable in ntx2020-03-15 23:20:00
N7ELL14024.0VP2VBqsx 14025.502020-03-15 23:16:00
JR7DXE14024.0VP2VBup62020-03-15 23:14:00
N9BBE14024.1VP2VBup 1-22020-03-15 23:13:00
K8WHA14024.0VP2VBup 1 - 22020-03-15 23:03:00
DS1JFY14024.1VP2VBtnx got it up 3.32020-03-15 23:01:00
CU3EQ1820.0VP2VBtnx 732020-03-15 22:45:00
ON6CC1820.0VP2VBcw up1 tnx!2020-03-15 22:37:00
W3LPL1820.0VP2VBheard in nh2020-03-15 22:36:00
OK2PAY1820.1VP2VBup...2020-03-15 22:34:00

Options Skimmer version