ZL1TM7003.2V73NS 2018-07-15 09:57:00
N5XZ7003.1V73NS 2018-07-15 09:34:00
N8ZI7003.5V73NSneil stronger on 40m2018-07-09 08:12:00
W8GU7003.5V73NSnice signal into oh2018-07-09 08:06:00
N8ZI14012.0V73NSneil still going strong2018-07-09 06:54:00
N8ZI14012.0V73NSneil 539 in mi2018-07-09 06:22:00
PD5SS14011.0V73NScq on this freq. now2018-07-09 05:54:00
PD5SS14012.0V73NS 2018-07-09 05:50:00
SM6CUK14012.0V73NScq cq2018-07-09 05:42:00
VE7SA14012.4V73NStnx neil2018-07-09 05:39:00
W9MO7007.0V73NS 2018-07-05 08:38:00
N8ZI7007.0V73NSneil 579 in mi ingat ka lagi p2018-07-05 08:25:00
K8AJS7007.0V73NSsimplex2018-07-05 08:12:00
W5TN7007.0V73NSsimplex2018-07-05 07:55:00
N8OO7007.0V73NSvery strong in louisiana .tnx2018-07-05 07:40:00
VE6MRV7003.5V73NS599 in ab2018-07-01 07:24:00
W4BGW7003.5V73NStnx qso neil 732018-07-01 06:30:00
KU6CW7003.5V73NS 2018-07-01 06:12:00
K0OE14015.0V73NS 2018-06-28 06:29:00
G8AJM14003.9V73NSqsb but nice sig here tnx atno2018-06-28 06:07:00
G4DJX14004.0V73NS559 sp but qrm ir0un2018-06-28 06:01:00
F4VSM14004.0V73NSsorry. wrong vfo.2018-06-28 05:55:00
F4VSM7038.0V73NS 2018-06-28 05:54:00
VE3LA14002.0V73NScqing2018-06-25 03:57:00
K6YK14002.0V73NScqing good sig2018-06-25 03:36:00
VE3LA14002.0V73NStnx qso2018-06-25 03:15:00
AC6MW14007.0V73NScq cq cq.....2018-06-25 02:07:00
K5AV14007.0V73NScq,2018-06-25 01:51:00
ZL2AIM14007.0V73NS 2018-06-25 01:39:00
JA8DNV3505.1V73NS<< cq >> strong2018-06-23 09:57:00
P29LL3505.0V73NScq2018-06-23 09:23:00
R0CD14007.0V73NScq cq2018-06-23 08:34:00
JH1RFM14007.0V73NScq2018-06-23 08:34:00
K3IE14006.0V73NSloud2018-06-23 08:06:00
N8ZI14007.0V73NShi neil 599 in mi2018-06-23 07:58:00
RA4AAT14007.0V73NStnx qso2018-06-23 07:02:00
VK5MAV14007.0V73NScq2018-06-23 06:58:00
JA1CCH14007.0V73NScqing2018-06-23 06:54:00
N6GD14007.0V73NScorrection: v73, not v71!2018-06-23 06:43:00
VA6SP14007.0V73NScq2018-06-23 06:24:00
K6RIM14007.0V73NScq2018-06-23 06:23:00
DK7LX14007.0V73NS539 qrmd by eu chatters2018-06-20 07:39:00
DK2TA14007.0V73NScq s3 sri qrg2018-06-20 07:28:00
F4FEP14007.0V73NS559 qsb ???? too speed!!2018-06-20 06:47:00
ON6MM14007.0V73NS 2018-06-20 06:41:00
OZ6CM14007.0V73NScl cq not busy2018-06-20 06:40:00
YB0MWM14007.0V73NScq2018-06-20 06:35:00
F4HEC14007.0V73NSneil 579 by sp2018-06-20 06:32:00
PD5SS14002.0V73NS 2018-06-20 06:09:00
HL1VAU14002.0V73NS 2018-06-17 08:03:00

Options Skimmer version