JH1OBS14074.0TY5ABft82021-08-20 22:24:00
JH1RFM14074.0TY5AB 2021-08-20 22:01:00
WB2QJ14074.0TY5AB 2021-08-20 21:59:00
WA4TTK14074.0TY5ABcorrected frequency2021-08-19 22:30:00
WA4TTK14075.0TY5ABft8 rcv: +1702 -15db in tn2021-08-19 22:29:00
IU2LVV14074.0TY5ABtnx,732021-08-19 22:28:00
JE1HPM14074.0TY5ABft8 tnx2021-08-19 22:07:00
JA4FKX14074.0TY5ABft8.2021-08-19 18:30:00
K6MKF14075.8TY5AB-15 into norcal2021-08-18 22:50:00
JH0INP14074.0TY5AB 2021-08-18 21:15:00
UT5ZC14076.0TY5ABtnx qso2021-08-18 21:03:00
W1HS14074.0TY5ABft8 wkd frm nh -13db2021-08-18 21:00:00
VK7AC7076.0TY5ABtnx qso johannes in log 732021-08-18 06:42:00
KW4YA7076.6TY5AB 2021-08-17 23:35:00
K6MKF14074.0TY5ABdecodes every so often ...2021-08-17 22:32:00
JA5XAE14074.0TY5ABft82021-08-17 21:51:00
K8TB14074.0TY5AB 2021-08-17 21:38:00
NX7U14074.0TY5ABft82021-08-17 21:30:00
AA2T14074.0TY5AB2058 -7 ft82021-08-15 22:10:00
JR6RRD14074.0TY5ABft8 wkg us/ja2021-08-15 22:04:00
DL4CH14074.0TY5ABnew one!2021-08-15 18:32:00
EC5KY14074.4TY5ABtnx2021-08-15 18:25:00
PY4OY7074.0TY5ABft8 -14db 2167hz2021-08-11 20:40:00
JA7AUM7074.0TY5ABft82021-08-11 19:42:00
IK4PLW7074.2TY5ABqsx 7074.48 up 0.242021-08-11 19:34:00
IZ7HNO7074.0TY5ABtnx2021-08-11 19:26:00
EA4AQQ7075.2TY5ABin80<>jj18 ft8 sent: -11 rcv2021-08-11 19:11:00
F1NQP7074.0TY5ABft8 new dxcc on 40. tnx 732021-08-11 19:08:00
JA8KSF7074.0TY5ABtks!!2021-08-11 19:01:00
RA6CF14075.6TY5ABtnx qso2021-08-11 17:44:00
SV1ACL14074.0TY5ABft8 -07db from jj18 555hz2021-08-11 16:57:00
JK1JXB14074.0TY5ABft82021-08-10 21:49:00
KF0XU14074.0TY5ABftr -132021-08-10 21:10:00
JM1HJG14074.0TY5ABft82021-08-10 20:46:00
IU2LVV14074.0TY5ABcq ft8 -082021-08-05 21:41:00
JH1RFM14074.0TY5AB 2021-08-05 21:34:00
RA6CF14075.1TY5ABtnx qso2021-08-05 20:51:00
JA4FKX14074.0TY5ABtnx qso cu 732021-08-05 20:42:00
DS1JFY14074.0TY5AB 2021-08-05 20:38:00
JA1AFR14074.0TY5ABft8 tnx2021-08-05 20:25:00
AA2T14074.0TY5AB1051 -14 ft82021-08-05 19:55:00
EA7JXZ14074.0TY5ABtnx2021-08-05 19:54:00
UV1IX14073.5TY5AB 2021-08-05 19:43:00
YU1FW21074.0TY5ABwrk ja 1055hz2021-08-04 21:27:00
JH1EDD14074.0TY5ABft8 tnx2021-08-04 20:58:00
JR0AMD14074.0TY5ABft8 +1040hz2021-08-04 20:57:00
JF3KON14074.0TY5ABft82021-08-04 15:57:00
WB2QJ14074.0TY5AB 2021-08-03 15:20:00
JH3KCW14074.0TY5ABft8 tnx2021-08-02 17:39:00
KT8O14074.0TY5ABft8 thanks for new one on ft8!2021-08-02 14:56:00

Options Skimmer version