OH7MP14217.05V7SMtnx qso07:37Z
LZ1JP14217.05V7SMtnx 7307:31Z
IZ0WOY14217.05V7SM73 tnx07:30Z
IU5HES14217.05V7SMthanks for the qso!!!!07:25Z
JE1KEY14217.05V7SMlp2018-01-21 07:21:00
PY6HD7140.05V7SMlsb2018-01-20 20:30:00
PY1SX7140.05V7SMmerci marc2018-01-20 20:24:00
PY2FZ14215.05V7SMcq2018-01-20 19:47:00
PY1RY14215.05V7SMcq dx 59 in brazil2018-01-20 19:45:00
PY2XIZ14215.05V7SMtnx qso 59 tu732018-01-20 19:43:00
W3WKX14215.05V7SM45 ty marc2018-01-20 17:56:00
EA8CXY14215.05V7SMheard on fuerteventura2018-01-20 17:54:00
HI8CJ14215.05V7SM5/5, 73s (correct freq)2018-01-20 17:44:00
HI8CJ14251.05V7SM5/5, 73s !2018-01-20 17:43:00
CT7AKW14215.05V7SMthx for qso - 732018-01-20 17:39:00
EC3AAJ18127.05V7SMmarc2018-01-20 15:38:00
CN8AMA18127.05V7SM73 marc2018-01-20 15:30:00
K3SGE18127.05V7SMpse usa2018-01-20 15:23:00
PY2CSU18127.05V7SM57 tnx marc2018-01-20 15:23:00
K3SGE18127.05V7SMpse usa marc2018-01-20 15:21:00
EA2DDE18127.05V7SMtnx qso2018-01-20 15:19:00
IW7DHC18127.05V7SM 2018-01-20 15:12:00
PY2TKB18127.05V7SM 2018-01-20 15:11:00
F4HRU18127.05V7SMmarc2018-01-20 14:56:00
K4DY18127.05V7SMcq2018-01-20 14:49:00
DK8IF18127.05V7SMmerci beaucoup best 732018-01-20 14:46:00
G7TPL18127.05V7SMtnx marc2018-01-20 14:37:00
IZ8VYU14207.05V7SM 2018-01-20 07:20:00
IZ7MFY14207.05V7SM 2018-01-20 07:19:00
ON7AB14207.05V7SMtnx marc 732018-01-20 07:18:00
YO9ILA14207.05V7SM 2018-01-20 07:16:00
PY5DK14213.05V7SMcq cq dx2018-01-19 13:16:00
IU4BIP14217.05V7SMsalut et merci marc, 73 hny2018-01-19 12:32:00
IW0CUK14217.05V7SMtnx qso2018-01-19 07:18:00
R3KW14217.05V7SMcq..cq..2018-01-19 07:17:00
IZ5CML14217.05V7SMcq to ja lp2018-01-19 07:15:00
ON5YT14217.05V7SMtnx 4 qso marc2018-01-19 07:10:00
JA6OXT14217.05V7SMcq cq2018-01-19 07:06:00
YO7MPD14217.05V7SMtnx 5/9!2018-01-19 06:56:00
ZS4AZ14217.05V7SMthx 592018-01-19 06:55:00
DL1ABJ14217.05V7SMclg cq2018-01-17 16:17:00
EA4BAS14217.05V7SMin80hl<>jj06od2018-01-17 16:11:00
F4DZG14217.05V7SM 2018-01-17 16:10:00
IW7DHC14228.05V7SM 2018-01-16 16:20:00
PY2RF14217.05V7SMtnx 52 call cq2018-01-13 19:56:00
N4WMB14217.05V7SM 2018-01-13 19:54:00
PR7MB14217.05V7SMtnx 55 in brazil 732018-01-13 19:52:00
W3JDM14217.05V7SM55 delaware2018-01-13 19:51:00
OH2BLV14207.05V7SMqrt2018-01-13 07:32:00
OH2BLV14207.05V7SMthanks qso , nousee koko ajan2018-01-13 07:31:00

Options Skimmer version